PRODUCT PORTFOLIO Mead Johnson Nutrition
Mead Johnson Nutrition
Mead Johnson Nutrition (MJN) is our key business and we have a strong partnership with MJN through a nationwide distribution network dedicated exclusively to MJN products in Vietnam since 2004. We are distributing the whole range of MJN’s nutritional products in Vietnam including Enfamil 1, Enfamil 2, Enfagrow 3, Enfagrow 4 and special nutritions also.

http://www.meadjohnson.com
http://www.enfa.com.vn

 

Suggested Consumer Price 
EnfaMama A+

Dành cho bà mẹ mang thai và đang cho con bú.
Để xem thông tin về sản phẩm EnfaMama A+ bấm vào đây.

       
ENFAMAMA A+ 360o Brain Plus
 

 Hộp thiếc 900gr
485.684Đ/Hộp

ENFAMAMA A+ 360o Brain Plus
 

Hộp thiếc 400gr
236.593Đ/Hộp

   
       

Enfamil A+1

Dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi 
Để xem thông tin về sản phẩm Enfalac A+ bấm vào đây.

       

Hộp thiếc 900gr
532.761Đ/Hộp

ENFAMIL A+1 360o Brain Plus

Hộp thiếc 400gr
256.844Đ/Hộp

 

 
       

Enfamil A+2

Dành cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi. 
Để xem thông tin về sản phẩm Enfapro A+ bấm vào đây.

       

 Hộp thiếc 900gr
507.002Đ/Hộp

ENFAMIL A+2 360o Brain Plus

 Hộp thiếc 400gr
246.301Đ/Hộp

   
       

Enfamil A+3

Dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi.
Để xem thông tin về sản phẩm Enfagrow A+ bấm vào đây.

       
ENFAGROW A+3 360o Brain Plus  

Hộp thiếc 1,8kg
804.350Đ/Hộp


 Hộp thiếc 900gr
453.199Đ/Hộp

ENFAGROW A+3 360o Brain Plus  

Hộp thiếc 400gr
223.374Đ/Hộp

ENFAGROW A+3 360o Brain Plus  

Hộp giấy 650gr
300.627Đ/Hộp

       

Lốc 3 hộp (180ml/hộp)
51.222Đ/Lốc

     
       

Enfagrow A+4

Dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên 
Để xem thông tin về sản phẩm Enfakid A+ bấm vào đây.

       
ENFAGROW A+4 360o Brain Plus
 Hộp thiếc 1,8kggr
735.800Đ/Hộp


 Hộp thiếc 900gr
403.560Đ/Hộp

ENFAGROW A+4 360o Brain Plus
 Hộp thiếc 400gr
199.035Đ/Hộp

ENFAGROW A+4 360o Brain Plus 

Hộp giấy 650gr
168.964Đ/Lốc

       

Lốc 3 hộp (180ml/hộp)
53.358Đ/Hộp

     
       

Nhóm sản phẩm đặc biệt

Để xem thông tin về sản phẩm Enfalac Lactofree A+ bấm vào đây.
Để xem thông tin về sản phẩm Enfalac Premature Formula A+bấm 
vào đây.
Để xem thông tin về sản phẩm Enfalac Gentle Care A+bấm
vào đây.
Để xem thông tin về sản phẩm Pregestimil bấm 
vào đây.
Để xem thông tin về sản phẩm Nutramigen bấm vào đây.

       

Enfamil LactoFree A+
360 BrainPlus - 400gr
241.529Đ/hộp


Enfalac Premature A+
Hộp thiếc 400gr
214.339Đ/hộp


Enfamil Gentle Care A+
360 BrainPlus - 400gr
282.719Đ/hộp


Pregestimil
Hộp thiếc 400gr
261.616Đ/hộp

       

 Nutramigen 1 Lipil
Hộp thiếc 400gr
292.963Đ/hộp

 

   
 

View Display